Košík

Váš košík je prázdný

Obchodní podmínky

Obchodní firma (provozovatel e-shopu): 
FLbrány s.r.o. 

Fakturační sídlo firmy:
FLbrány s.r.o. 
Vlkov 73
391 81 Vlkov 

IČ: 06171923
DIČ: CZ06171923

Zápis v obchodním/živnostenském rejstříku: v OR, který vede KS České Budějovice, oddíl C, vložka 26360
(dále jen „prodávající“) pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.flbrany.cz

Kontaktní údaje Prodávající: 
Kontaktní adresa provozovny: Nádražní 323, 378 16 Lomnice nad Lužnicí  
Kontaktní e-mail: flbrany@flbrany.cz
Kontaktní telefon: (+420) 720 394 656

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky (dále také jen “OP”) upravují práva a povinnosti stran při dodávkách zboží a služeb (dále jen “zboží”) mezi společností FLbrány s.r.o., se sídlem Vlkov 73, 391 81, IČ: 061 719 23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 26360, (dále jen "Prodávající") a odběratelem (dále jen "Kupující") a jsou závazné pro veškerý obchodní styk dodavatele a odběratele.

1.2. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „FLBRANY.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.flbrany.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy, které Prodávající uzavírá s odběratelem, který je podnikatelem i s odběratelem, který je spotřebitelem.

1.4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.5. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Prodávající a Kupující výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.8. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.9. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

2.2 Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

2.3. Kupující provádí objednávání zboží:

- přímo prostřednictvím webového rozhraní bez registrace (vyplněním formuláře či jinak), nebo

- prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího, nebo

2.4. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

2.5. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.6. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícho. Přijetím objednávky se rozumí (I) zaslání potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícího Kupujícímu (poštou nebo e-mailem) nebo (II) dodáním zboží. Kupní smlouva nevznikne, pokud Prodávající přijetí objednávky Kupujícímu uvedeným způsobem nepotvrdí ani do 3 pracovních dnů od doručení objednávky anebo pokud Prodávající zboží Kupujícímu nedodá ve lhůtě dle § 3 odstavec 1 těchto OP. Kupní smlouva nevznikne ani tehdy, pokud Prodávající objednávku Kupujícího odmítne.

2.7. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím může vzniknout i na základě návrhu na uzavření smlouvy adresovaného Prodávajícím Kupujícímu, který Kupující ve lhůtě pro přijetí bezvýhradně přijme.

2.8. Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.9. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které porušily své povinnosti z jakékoli kupní smlouvy v minulosti. Prodávající si dále vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu, pokud je zboží vyprodáno a nebude se již vyrábět nebo pokud je zboží dlouhodobě nedostupné (v případě, že tato situace nastane, bude Prodávající informovat Kupujícího s návrhem alternativní varianty).

2.10. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

2.11. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí.

2.12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

2.13. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

2.14. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

3. Dodací podmínky

3.1. Jednotlivé dodávky budou realizovány v termínech určených kupní smlouvou, přičemž běžná dodací lhůta Prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí 2 týdny od doručení objednávky Prodávajícímu. Prodávající je oprávněn ve výjimečných případech termín dodání změnit, to platí, i pokud je Kupujícím spotřebitel. O této skutečnosti bude informovat Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu (telefonicky nebo e-mailem).

3.2. Neobsahuje-li objednávka jiné místo plnění, je místem plnění příslušné výdejní místo Prodávajícího na provozovně Prodávajícího na adrese Nádražní 323, 378 16, Lomnice nad Lužnicí. O tom, že zboží je připraveno k dodání ve výdejním místě informuje Prodávající Kupujícího v rámci potvrzení dle § 2 odstavec 4 bod (I).

3.3. Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo Prodávajícího, budou účtovány Kupujícímu. Adekvátní způsob dopravy (například poštovní přeprava, přepravní služba anebo vlastní doprava Prodávajícího) do jiného místa plnění volí Prodávající podle charakteru zboží a údajů na objednávce nebo kupní smlouvě.

3.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží dodávat opakovaně (například v případě nesprávné adresy uvedené Kupujícím v objednávce, neposkytnutím součinnosti s Kupujícím v místě plnění atd.), je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s opakovaným dodáním zboží.

3.5. Kupující je povinen v místě plnění zboží převzít a neprodleně zboží prohlédnout a zkontrolovat soulad množství a typu zboží s dodacím listem a případné zjevné vady zboží. Při zjištění rozdílu v množství a druhu zboží či v případě jeho zjevného poškození, nebo při zjištění nesouladu výrobních čísel zboží se záznamem uvedeným na dodacím listě je Kupující povinen tuto vadu zaznamenat na dodací list a neprodleně ji oznámit Prodávajícímu (písemně, e-mailem), nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nebude Prodávající brát zřetel.

3.6. Doprava zboží

1. Doprava vlastní dopravní službou Prodávajícího 

Pokud není dohodnuto jinak, dopravu zboží z kategorií Posuvné brány STANDARD, posuvné brány BIG BOSS, Vstupní branky, Plotová pole, Sloupky a Pohony zajišťuje Prodávající vlastní dopravní službou

1.1. Cena dopravy u vlastní dopravní služby Prodávajícího: 
a) u produktů spadajících do kategorií Posuvné brány STANDARD, Vstupní branky, Sloupy a Pohony je sazba 10 Kč bez DPH / km

b) u produktů, které spadají do kategorie Posuvné brány BIG BOSS a jejichž rozměry přesahují 6 metrů, je sazba 35 Kč bez DPH / km

1.2. Výpočet nákladů na dopravu – vlastní dopravní služba Prodávajícího: 
Doprava je počítána jako celkový počet najetých kilometrů z provozovny Prodávajícího (FLbrány s.r.o., Nádražní 323, 378 16 Lomnice nad Lužnicí) do místa, které určil Kupující v objednávce x 2 x 10 Kč bez DPH / km (případně u zboží z kategorie Posuvné brány BIG BOSS 35 Kč bez DPH / km). Při kalkulaci dopravy Prodávající vychází z informací ze služby Google Maps.  

Příklad: Kupující objednal zajištění dopravy zakoupené Posuvné brány STANDARD do centra Českých Budějovic (vzdálenost Lomnice nad Lužnicí – ČB 30 km): 30 km x 2 x 10 Kč = 600 Kč bez DPH.

2. Externí dopravce – spol. PPL 
U zboží spadajícího do kategorie Příslušenství dopravu zajišťuje Prodávající přes externího dopravce – společnost PPL.

2.1. Cena dopravy – externí přepravce spol. PPL 
Zboží, spadající do kategorie Příslušenství, Prodávající odesílá přes externího dopravce spol. PPL za jednotnou cenu 150 Kč bez DPH.  

3. Osobní odběr v centrále Prodávajícího
Po předchozí domluvě mezi Prodávajícím a Kupujícím je možné zakoupené zboží vyzvednou osobně a bez poplatku

Adresa Provozovny:
FLbrány s.r.o., Nádražní 323, 378 16 Lomnice nad Lužnicí  
Provozní doba: pondělí - pátek: 8 - 16 hod. 

Platba za zboží při osobním odběru je možná pouze v hotovosti a v českých korunách.

4. Asistence při vykládce zboží 
Při vykládce těžšího zboží, jako jsou posuvné brány, vstupní branky nebo plotová pole, je ze strany Prodávajícího v místě doručení zboží vyžadována asistence a zajištění pomocné síly, která pomůže řidiči s vykládkou zboží. 

4. Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

4.1. Kupující - spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu s Prodávajícím mimo obchodní prostory Prodávajícího  nebo distančním způsobem, má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy Kupující  (nebo jím určená třetí osoba) převzal zboží.

4.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení informovat Zákaznický servis Prodávajícího, například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Vlkov 73, 391 81, IČ: 06171923, případně e-mailem na adrese: flbrany@flbrany.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když spotřebitel odešle odstoupení od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty.

4.3. Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese příslušného výdejního místa dodavatele na provozovně dodavatele na adrese Nádražní 323, 378 16, Lomnice nad Lužnicí. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel zboží odešle zpět dodavateli před uplynutím 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

4.4 Kupující (spotřebitel) nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, u něhož je prokazatelně bezvadný stav.

4.5. Prodávající Kupujícímu (spotřebiteli) vrátí platbu po obdržení vráceného zboží, nebo pokud spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve.

4.6. Kupující (spotřebitel) odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5. Zrušení smlouvy / objednávky Kupujícím, který je podnikatel

5.1. Od uzavření smlouvy až do dne dodání zboží je Kupující, který je podnikatelem, oprávněn smlouvu nebo její část zrušit, pokud zároveň uhradí Prodávajícímu odstupné ve výši 50 % ceny předmětu plnění ze zrušené smlouvy nebo její části. Za stejných podmínek (úhrada 50 % ceny objednaného předmětu plnění) je Kupující, který je podnikatelem, oprávněn zrušit i svou závaznou objednávku učiněnou dle § 2 odstavec 1, a to až do dne písemného potvrzení objednávky Prodávajícím dle § 2 odstavec 4 bod (I) resp. do dne dodání zboží dle § 2 odstavec 4 bod (II), pokud si odvolání nabídky dle § 1738 OZ v objednávce nevyhradil.

5.2. V případě, že objednané zboží Prodávající dovezl speciálně pro Kupujícího nebo bylo zboží vyrobeno speciálně pro Kupujícího v rámci zakázkové výroby a Kupující byl na tyto skutečnosti písemně upozorněn, uhradí Kupující, který je podnikatelem, Prodávajícímu 100 % ceny předmětu plnění ze zrušené smlouvy nebo její části plus všechny případně vzniklé další náklady.

6. Cena předmětu plnění a platební podmínky

6.1. Ceny zboží jsou stanoveny v ceníku Prodávajícího, který je platný v okamžiku doručení objednávky  Kupujícího – podnikatele Prodávajícímu, resp. v okamžiku uzavření kupní smlouvy, je-li Kupující spotřebitelem. Ceny v ceníku zboží určeném pro Kupujícího – podnikatele jsou uváděny bez DPH a ceny v ceníku zboží určeném pro Kupujícího – spotřebitele, jsou uváděny bez DPH.

6.2. Pokud není uvedeno jinak, ceny v ceníku Prodávajího nezahrnují žádné služby související s montáží či instalací zboží.

6.3 Platební podmínky

1. Spolu s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také veškeré další dohodnuté náklady a služby.

2. Způsob úhrady kupní ceny a souvisejících nákladů na dopravu a balení, montáž a instalaci určuje Prodávající jedním z následujících způsobů:

a. platbou předem na základě zálohové faktury Prodávajícího. Pokud Kupující neuhradí fakturu Prodávajícího ve lhůtě na faktuře uvedené, není Prodávající v prodlení s dodáním zboží. O dobu prodlení Kupujícího s úhradou faktury se prodlužuje dohodnutá dodací lhůta,

b. platbou na základě fakturace Prodávajícího. Splatnost faktury se stanoví do 14 dnů ode dne jejího vystavení, není-li ujednáno jinak.

3. Po předání a převzetí plnění vystaví Prodávající fakturu s náležitostmi dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Ve faktuře bude provedeno vyúčtování celkové ceny s odečtením již zdaněné zálohy, a vyúčtován vzniklý rozdíl.

4. Ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající vystavoval a doručoval odběrateli daňové doklady (faktury) v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou odběratelem. Kupující je povinen doručení každé elektronické faktury Prodávajícího elektronickou formou nejpozději druhý den po doručení potvrdit, a to na elektronickou adresu Prodávajícího, ze které byla konkrétní faktura odeslána.

5. Vady faktury je oprávněn Kupující vytknout u Prodávající elektronickou formou ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení faktury. V takovém případě se dnem vytčení faktury přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počne běžet doručením bezchybné faktury Kupujícímu. Nedodržením lhůty pro vytknutí vad nebo neodůvodněným vytknutím vad se doba splatnosti faktury nepřerušuje.

6. V případě prodlení Kupujícího – podnikatele, s úhradou kupní ceny má Prodávajcí právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení. Právo na náhradu škody zaplacením smluvní pokuty dle předchozí věty není dotčeno. Písemná upomínka je zpoplatněna částkou 500 Kč.

7. V případě prodlení Kupujícího - spotřebitele s úhradou kupní ceny, má Prodávající právo na zákonný úrok z prodlení.

8. V případě neuhrazení kupní ceny či její části má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a zboží Kupujícímu odebrat. Kupující se zavazuje zaplatit dodavateli všechny prokazatelné náklady spojené s vymáháním plateb, montáží a demontáží zboží.

9. Pokud bude kupní cena hrazena bezhotovostně bankovním převodem, platba Kupujícího se považuje za uhrazenou tehdy, když je příslušná částka připsána na bankovním účtu Prodávajícího.

10. Pokud bude Kupující dlužit více dluhů, pak bude jakékoliv plnění ze strany Prodávajícího započteno Prodávajícím vždy nejprve na nejstarší pohledávky, a to nejdříve na smluvní pokuty a úrok z prodlení, poté na jistinu. To neplatí, pokud Kupující, který je spotřebitelem určí, který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen.

6.4. Platba

1. Platba bankovním převodem

  • Platba za zboží klasickým bankovním převodem
  • Po dokončení objednávky bude ze strany Prodávajícího Kupujícímu na e-mail zasláno potvrzení s podklady pro platbu 
  • Zboží bude odesláno až po připsání platby na účet Prodávajícího 

2. Online platba kartou 

  • Okamžitá platba za zboží platební kartou přes platební bránu ComGate
  • Podporované karetní asociace: MasterCard, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, Maestro

3. Online platba bankovním převodem 

  • Okamžitý převod peněz 
  • Předvyplněný platební příkaz   

Platební údaje Prodávajícího: 

Banka účet: 115-4667510277/0100

IBAN: CZ9701000001154667510277

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Název banky: Komerční banka

7. Přechod nebezpečí škody na zboží a vlastnického práva

7.1. Na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží buď převzetím zboží v sídle Prodávajícího, nebo převzetím zboží od dopravce, pokud zajišťuje dopravu Prodávající.

7.2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny.

8. Práva z vadného plnění a smluvní záruka za jakost

8.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je spotřebitel, že zboží při převzetí nemá vady (jakost při převzetí dle § 2161 Občasného zákoníku (dále také jen „OZ“)). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

8.2. Má-li zboží, dodané Kupujícímu - spotřebiteli vady (tj. nemá-li vlastnosti stanovené v § 2161 OZ), může Kupující  – spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li Kupující  – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z ceny. Kupující – spotřebitel, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

8.3. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě použitého zboží Prodávající a Kupující – spotřebitel sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

8.4. Kupující - podnikatel může uplatnit právo z vady v době šesti měsíců od převzetí.

8.5. Prodávající přejímá záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami, které jsou součástí Reklamačního řádu. Vadu, krytou zárukou, je Kupující povinen vytknout u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené záruční dobou. Záruka se nevztahuje na použité zboží.

8.6. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, odstraní Prodávající přednostně opravou, a nebude-li to možné, dodáním nového bezvadného zboží shodného typu a provedení.

8.7. Kupující bere na vědomí, že zboží musí být použito v souladu s technickými parametry, zejména nesmí být překračovány provozní parametry a zboží nesmí být jinak přetěžováno. Při montáži zboží musí být dodrženy montážní a bezpečnostní předpisy. K montáži musí být použito vhodné nářadí, nástroje a přípravky. Zboží smí být užíváno pouze s odpovídajícím či doporučeným příslušenstvím a ovládacími prvky.

8.8. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že práva z vadného plnění ani záruka za jakost Kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny Kupujícím, dopravou, manipulací, skladováním či montáží v rozporu s pokyny výrobce nebo Prodávajícího. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá dodavatel za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Právo z vadného plnění a záruky za jakost se dále nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením, nebo na vady, na které byl Kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě.

8.9. Na vyřizování práv z vadného plnění a ze záruky se vztahuje Reklamační řád Prodávajícího, který tvoří přílohu těchto OP.

8.10. Výplně hliníkových bran a prostředí, ve kterém se výrobek dlouhodobě nachází, musí mít reakci na pH neutrální v rozmezí 4,5 až 9 pH. Ideální hodnota pH je v běžných podmínkách vždy dodržena.

8.11. Hmotnost výplně montované do brány nesmí přesáhnout hmotnost 100 kg.

8.12. Pozinková ocel nebo spojovací materiál z pozinku nesmí být použité v kontaktu s hliníkovým rámem brány ani s jinými hliníkovými částmi systému FL BRÁNY. Tento zákaz platí i pro stavební prvky z mědi, olova a cínu.

9. Odpovědnost za škodu

9.1. Odpovědnost Prodávajícího za škodu vzniklou porušením jeho povinností z kupní smlouvy zakládá právo Kupujícího na náhradu skutečné škody do výše kupní ceny za zboží z kupní smlouvy, z jejíhož porušení škoda vznikla. Právo na náhradu ušlého zisku se vylučuje. Omezení výše náhrady škody podle tohoto § 10 neplatí, pokud je Kupující spotřebitelem.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Kupujícího uvedené v kupní smlouvě, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo odběratele (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány pro plnění smluvních povinností Prodávajícího.

10.2. Osobní údaje Kupujícího zpracovává Prodávající prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců nebo třetích osob - zpracovatelů osobních údajů, se kterými má Prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

10.3. Osobní údaje Kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále dopravcům za účelem zajištění dopravy zboží.

10.4. Kupující má právo přístupu k osobním údajům zpracovávaným Prodávajícím a může požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby Prodávající takto vzniklý stav odstranil. Kupující může požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Nevyhoví-li Prodávající takovému požadavku, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

10.5. Kupující – podnikatel souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu uvedeného ve smlouvě pro účely zasílání obchodních sdělení, nabídek a informací o marketingových akcích, o novém zboží a službách (sms, e-mail atp.).

11. Závěrečná ujednání

11.1. Prodávající má právo od kterékoli kupní smlouvy odstoupit písemným oznámením při podstatném porušení povinností Kupujícího, jímž se rozumí zejména neuhrazení ceny zboží v době splatnosti anebo nepřevzetí zboží.

11.2. Kupující má právo od kterékoli kupní smlouvy odstoupit písemným oznámením při prodlení Prodávajícího s dodáním zboží delším jednoho měsíce ode dne, kdy zboží mělo být dodáno, pokud prodlení není způsobeno vyšší mocí nebo zaviněním Kupujícího.

11.3. Kupující – podnikatel na sebe přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

11.4. Prodávajícímu budou písemnosti zasílány písemnou formou prostřednictvím nositele poštovní licence na adresu sídla, případně fax e-mailem. Kupujícímu budou písemnosti zasílány písemnou formou na jeho adresu, přičemž pro zasílání Kupujícímu, který je podnikatelem, platí adresa jeho sídla zapsaného v obchodním či živnostenském rejstříku, případně jeho e-mailová adresa. Kupujícímu – spotřebiteli jsou zasílány písemnosti na jeho poslední známou adresu bydliště nebo e-mail.

11.5. Faxová a e-mailová korespondence se považuje pro účely doručování mezi stranami za písemnou.

11.6. V podmínkách a vztazích neupravených touto smlouvou se strany řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je-li odběratel spotřebitel, i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.7. V případě, že Kupující je podnikatelem, budou veškeré spory mezi stranami plynoucí z uzavřených smluv nebo s těmito smlouvami souvisejících rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud). Strany sjednávají, že spor bude rozhodnut třemi rozhodci dle pravidel Rozhodčího soudu.

11.8. V případě, že Kupující je spotřebitelem, jsou k rozhodování sporů mezi stranami z kupních smluv příslušné obecné soudy v ČR. Dodavatel tímto v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje odběratele - spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, u kterého může spotřebitel, v případě sporu s dodavatelem ohledně práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, uplatnit možnost mimosoudního řešení sporu, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz